Disclaimer

Voorwaarden van de Utrecht Toolkit

Artikel 1 - Definities

Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

  • Gebruiker: De partij die gebruik maakt van de Utrecht Toolkit en/of het Marketingmateriaal.
  • Partners: De gemeente Utrecht en (overige) partijen die Marketingmateriaal beschikbaar stellen.
  • Marketingmateriaal: Documenten en beeldmateriaal die beschikbaar zijn gesteld via de Utrecht Toolkit
  • Utrecht Toolkit: De website www.utrechttoolkit.nl van de gemeente Utrecht en partners voor het delen en toegankelijk maken van stadsbrede informatie en Marketingmateriaal.
  • Voorwaarden: Onderhavige voorwaarden van de Utrecht Toolkit.

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

De Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Utrecht Toolkit. Door gebruik te maken van de Utrecht Toolkit en het Marketingmateriaal aanvaardt de Gebruiker de Voorwaarden. De Partners wijzen alle andere voorwaarden van de hand. 

Artikel 3 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle informatie aangeboden op Utrecht Toolkit is openbaar. De gemeente Utrecht en partners streven er naar om de informatie op de website zo accuraat, toegankelijk en up to date mogelijk aan te bieden. Desondanks is het mogelijk dat de informatie verouderd is (geraakt), incompleet of niet correct is. De Gebruiker kan dan ook geen rechten ontlenen aan de informatie en Marketingmateriaal die is aangeboden op de Utrecht Toolkit.

De Partners zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door (het gebruik van) de informatie en Marketingmateriaal op de Utrecht Toolkit. Partners zijn niet aansprakelijk voor schade aan derden door niet naleven van de Voorwaarden door de Gebruiker. Gebruiker vrijwaart de Partners voor aanspraken van derden voor schade door het niet naleven van de Voorwaarden door de Gebruiker.

Artikel 4 - Gebruik Marketingmateriaal

De Gebruiker mag het Marketingmateriaal op de Utrecht Toolkit uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden gebruiken. Dit houdt in dat de Gebruiker het Marketingmateriaal alleen gebruikt voor niet-commerciële doelen. Het Marketingmateriaal is kosteloos te gebruiken door de Gebruiker.

De Gebruiker zal het Marketingmateriaal verder enkel gebruiken voor de promotie van de stad Utrecht. Dat betekent dat de Gebruiker het Marketingmateriaal  gebruikt om de stad Utrecht op een positieve manier uit te dragen en/of te ondersteunen.

Artikel 5 - Rechten auteur/fotograaf

De Gebruiker mag het werk met inachtneming van de Voorwaarden gebruiken, maar erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op het Marketingmateriaal bij de rechthebbende blijven.  Tevens gelden de volgende regels:

  • Beeldmateriaal waar de naam van de fotograaf bij vermeld staat, mag de Gebruiker uitsluitend gebruiken met vermelding van de naam van de auteur; 
  • Indien het beeldmateriaal geen naam van de fotograaf vermeldt, dan vermeldt de Gebruiker 'Utrecht Toolkit';
  • Beeldmateriaal mag zonder toestemming van de betreffende fotograaf op geen enkele wijze worden bewerkt, met uitzondering van het maken van een uitsnede. Bij het maken van een uitsnede dient het karakter van het beeldmateriaal intact te blijven. 

Artikel 6 - Partners

Partners accepteren dat met het beschikbaar stellen van het Marketingmateriaal op de Utrecht Toolkit, het Marketingmateriaal onder de Voorwaarden door Gebruiker gebruikt mag worden.

Partners zorgen er voor dat ze geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden met het beschikbaar stellen van het Marketingmateriaal op Utrecht Toolkit.

De partij die Marketingmateriaal beschikbaar stelt op Utrecht Toolkit is, als zij daarmee inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, aansprakelijk voor de hierdoor geleden schade (door derden). Deze partij vrijwaart de Partners van aanspraken van derden op de hiervoor genoemde schade.